ЕВРО СПИРИТ ПРОДЖЕКТ ООД

ЕВРО СПИРИТ ПРОДЖЕКТ ООД е консултантска компания, специализирана в подготовката и управлението на проекти по европейски програми с дългогодишен опит. Ние  разполагаме с екип от високо квалифицирани специалисти с доказана професионална компетентност и богат опит в разработване и управление на инвестиционни проекти, бизнес планове, проекти за финансиране по европейски програми, пазарни проучвания и консултации в областта на високите технологии.
Консултиране за кандидатстване
Ние ще Ви консултираме, ще ви изготвим списък с необходими документи и ще попълним от Ваше име всички необходими документи за кандидатстване и ще изготвим проекта. Гордеем се с факта, че към момента нямаме нито един отказ и имаме 100% успеваемост на изготвените от нас проекти.
Управление на проекти
Ние се ангажираме да съдействаме по време на цялата процедура – от изготвянето на проекта до неговото одобрение и изплащане на финансовата помощ. Ще поддържаме редовна кореспонденция и ще съгласуваме всеки етап от реализирането на проекта с Управляващия орган. Ще Ви консултираме за всички предстоящи разходи и дейности.

Новини

Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“

Целта на настоящата процедура e да се планират и осигурят необходимите общи и специални мерки от държавата по отношение на жертвите на насилие на територията на цялата страна.

Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020.

5 нови схеми за над 150 млн. лв. в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартира ОПРЧР

Общо 19 схеми, 7 от които изцяло нови, разгледа Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по време на своето десето редовно заседание.