Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е в контекста на произтичащите от ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) ангажименти, а именно да се планират и осигурят необходимите общи и специални мерки от държавата по отношение на жертвите на насилие на територията на цялата страна. По този начин ще се осигурят необходимите превантивни и последващи мерки за защита на тази уязвима група.

Целта е на база на изготвените анализи и изследване да се дадат конкретни предложения за промени в политиката в областта на социалните услуги за жертвите на насилие и най-вече достъпа до тях. Операцията ще постави специален акцент върху негативните традиционни практики, като ранните бракове и др., които представляват важен сегмент от насилието върху жени, домашното насилие и т.н. и в същото време често остават скрити.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 20.01.2017 г., 17:30 часа.