Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020.

Писмените заявления и приложените към тях документи се представят в срок до 15 дни от датата публикуване на настоящата покана на адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Телефон за контакт във връзка с публикуваната покана: 02/ 93 29 204

 

Покана

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Приложение 3 – Списък на изпълняваните проекти, програми и дейности

Приложение 4 – Автобиография