Министерството на труда и социалната политика в качеството си на Управляващ орган по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” 2014-2020 г., обявява процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05M9OP001-3.011 „Заедно срещу насилието“

Целта на настоящата процедура чрез директно предоставяне е в контекста на произтичащите от ратифицирането на Конвенцията на Съвета на Европа за превенция и борба с насилието над жени и домашното насилие (т.нар. Истанбулска конвенция) ангажименти, а именно да се планират и осигурят необходимите общи и специални мерки от държавата по отношение на жертвите на насилие на територията на цялата страна. По този начин ще се осигурят необходимите превантивни и последващи мерки за защита на тази уязвима група.

Целта е на база на изготвените анализи и изследване да се дадат конкретни предложения за промени в политиката в областта на социалните услуги за жертвите на насилие и най-вече достъпа до тях. Операцията ще постави специален акцент върху негативните традиционни практики, като ранните бракове и др., които представляват важен сегмент от насилието върху жени, домашното насилие и т.н. и в същото време често остават скрити.

Пълният комплект Условия за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: http://esf.bg/ и https://eumis2020.government.bg/.

Краен срок за подаване на проектно предложение 20.01.2017 г., 17:30 часа.

Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020

Управляващият орган на Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007-2013 публикува Покана за участие на неправителствени организации в избора на представители на неправителствения сектор в работната група за изготвяне на новата оперативна програма за иновации и предприемачество за програмния период 2014-2020.

Писмените заявления и приложените към тях документи се представят в срок до 15 дни от датата публикуване на настоящата покана на адрес: гр. София, ул. „Славянска” № 8, Министерство на икономиката, енергетиката и туризма.

Телефон за контакт във връзка с публикуваната покана: 02/ 93 29 204

 

Покана

Приложение 1 – Заявление

Приложение 2 – Декларация

Приложение 3 – Списък на изпълняваните проекти, програми и дейности

Приложение 4 – Автобиография

5 нови схеми за над 150 млн. лв. в подкрепа на заетостта и бизнеса ще стартира ОПРЧР

Общо 19 схеми, 7 от които изцяло нови, разгледа Комитета за наблюдение на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ по време на своето десето редовно заседание. То се проведе на 30 и 31 май 2012 г. в гр. Пловдив. Освен новите схеми и необходими промени по вече съществуващи такива, делегатите в Комитета се запознаха с Годишния доклад за напредъка по оперативната програма за 2011. В края на заседанието представител от Брюксел обобщи предложенията на Европейската комисия за законодателния пакет за кохезионната политика през следващия програмен период до 2020 г.

В отговор на предизвикателствата пред пазара на труда в България и в частност – на младежката безработица, 2 от изцяло новите схеми са насочени именно към подкрепа за създаване на заетост за младежите до 29 г., интеграция на уязвимите групи на пазара на труда и подкрепа към бизнеса за създаване на по-добри условия на труд за служителите.

Схемите „Първа работа“ и „Ново работно място“, по които ще бъдат насочени близо 38 млн. лв., ще осигуряват обучения и последващо включване в заетост на близо 4 000 безработни младежи до 29-годишна възраст. Те, в съчетание с изпълняваната в момента схема „Създаване на заетост за младежите чрез осигуряване на възможност за стаж“, ще осигурят подкрепа от страна на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“ за изпълнение на целите на Националната инициатива „Работа за младите хора“, която беше приета от правителството на Р. България в края на м. март. Резултатите към момента сочат, че 40% от младежите без професионален стаж, започнали работа в рамките на проектите, финансирани със средства от ОП РЧР, запазват своето работно място при същия работодател.

Други две нови схеми са насочени към стимулиране на въвеждането на гъвкави форми на заетост в предприятията, осигуряване на социални придобивки на работното място, както и към насърчаване на географската мобилност на работещите в България.

Поради изключително високия интерес на заетите лица към възможностите за придобиване на ключови компетенции, предоставяни по схема „Аз мога повече“, Комитетът за наблюдение на ОП РЧР реши за втори път да увеличи бюджета по схемата на 100 млн. лв. Така ще се даде възможност допълнително на 22 000 заети лица да се включат в обучение по схемата.

Бюджетът на схема „Подкрепа за развитието на докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени“ също беше увеличен със 75%. Общо 47 качествени проекта са преминали успешно оценителния процес. Само 16 от тях обаче ще може да се финансират от първоначално предвидения бюджет по схемата. С предвиденото увеличение ще позволи още 12 проекта да бъдат финансирани и ще се даде възможност на общо 700 докторанти, постдокторанти, специализанти и млади учени да се включат в програми за развитие на научния потенциал и да продължат работата по своите научни изследвания.

В Годишния доклад за изпълнението на Оперативната програма за 2011 г. се съдържа информация както за финансовото изпълнение на стартиралите към края на 2011 г. над 130 процедури, така и конкретни цифри за броя на българите, включени в различни програми и мерки. Към края на миналата година над 650 000 са онези, които са се възползвали поне веднъж от възможностите, предоставяни от ОП РЧР.

Напредъкът по изпълнението на ОП РЧР продължава и през 2012 г. До края на м. май 2012 г. е даден старт на 10 процедури за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за общо 166 млн. лв. Нивото на договаряне надхвърля 75%, а на разплатените средства – 22% от бюджета на програмата.

„Екипът на ОП РЧР в момента приоритетно се съсредоточава върху повишаване нивото на договаряне и на нивото на разплатените средства към бенефициенти. Резултатът вече е налице – само за първите 5 месеца на годината с над 30% се е повишил размера на разплатените средства в сравнение с края на 2011 г. Целта ни е да продължим и до края на годината с този усилен темп, за да може ОП РЧР наистина да бъде ефективен инструмент на държавната политика в областта на пазара на труда, образованието и обучението и социалното включване“, коментира Зорница Русинова, заместник-министър на труда и социалната политика и ръководител на управляващия орган на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

Изложение „Европа за нас” събира заедно всички оперативни програми в България

В периода 16-18 юни 2012 г. пред Националния дворец на културата в София ще се проведе специализирано изложение „Европа за нас“, което ще събере заедно всички оперативни програми в България.

Инициативата, която се провежда за втора поредна година, е под патронажа на министъра по управление на средства от Европейския съюз Томислав Дончев. Организатор на събитието е Българският икономически форум, а съорганизатори са Представителството на Европейската комисия в България и Столична община.

В рамките на изложението със свой информационен щанд ще участват всички оперативните програми, включително и Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“.

Всеки посетител ще има възможност да разгледа информационни материали на отделните европейски програми и да се запознае с актуалните и предстоящите възможности за кандидатстване за финансиране с европейски средства. На разположение на гостите ще бъдат и представители на Управляващите органи и Междинните звена на програмите, които на място ще предоставят допълнителна информация и ще отговарят на въпроси.

Тридневното събитие ще включва освен шатри, официално откриване и дискусионен форум, който е предвиден за последния ден, 18 юни 2012 г. Темата на форума е „Научени уроци от настоящия програмен период“ и в него на въпросите на присъстващите ще отговарят представители на всички Оперативни програми, Програмата за развитие на селските райони и Оперативна програма за развитие на сектор „Рибарство“, Програмите за трансгранично сътрудничество и др.

Събитието ще бъде съпроводено от интересни и забавни сценични прояви, както и с много изненади за публиката.

Входът е свободен, моля заповядайте!