Ресурси

» Как мога да кандидатствам за финансиране?

След като имате своя идея за бизнес развитие има няколко стъпки при кандидатстване. Ако решите да кандидатствате чрез консултантска фирма първоначално е необходимо да сключите договор за консултантски услуги. Той гарантира професионално изработване на вашия бизнес план и компетентна информация относно етапите при кандидатстване. Следва изготвянето на проект за кандидатстване – формуляр за кандидатстване, бизнес план, бюджет и обработка и събиране на други необходимите документи. Така изготвения проект се внася в съответната финансираща институция. В определен срок, различен за всяка една от програмите съответната финансираща институция извършва административна проверка на представените документи и се произнася по проекта.

» Каква част от средствата трябва да осигуря?

Кандидата първоначално осигурява цялата част от финансовите средства, които могат да бъдат както собствени така и получени чрез банков заем. Финансовата помощ се изплаща на кандидата след извършване на цялата инвестиция.

» Какви са необходимите документи при кандидатстване?

Някой от необходимите документи са: заявление за подпомагане (по образец); счетоводен баланс за последната финансова година и за последния отчетен период; отчет за приходите и разходите за последната финансова година; копие от документ за самоличност на физическото лице или управителя на юридическото лице; други специфични документи и деклараци.

» Кой извършва проверки при изпълнението на проекта?

Всеки един проект, за който има сключен договор подлежи на мониторинг. Контрол по изпълнение на условията по договора за отпускане на финансова помощ, както и на документите, свързани с подпомаганата дейност може да бъде извършван от представители на съответната разплащателна агенция, Българската сметна палата, Европейската комисия и Европейската сметна палата, Европейската служба за борба с измамите.

» Какъв е размерът на отпусканите средства?

Размерът на отпусканите средства варира от 50 до 100 % от одобрените разходи, като този процент е специфичен за конкретната програма, съответния бизнес проект и кандидатстващата организация. За повече информация моля свържете се с нашите консултанти.

» Какво трябва да спазвам при кандидатстване за финансиране по Оперативните програми?

Изработването на бизнес план и проектобюджет и внасянето му в определените срокове е едно от най-важните условия. Кандидатите също така нямат право да закупуват машини и оборудване второ употреба, не се финансират оперативни разходи, включително разходи за поддръжка, наеми, застраховка, банкови такси, разходи за гаранции, изплащане и рефинансиране на лихви, данъци, мита, вносни такси и други.

» Кой може да кандидатства?

Всяка една от програмите има съответни изисквания към допустимите кандидати. По някои от програмите е допустимо да кандидатстват физически лица и регистрирани земеделски производители. В много от случаите, ако не сте подходящ кандидат по дадена програма, то сте допустим като кандидат по друга.

» Търговски закон

» Закон за МСП

» Регионална политика на ЕС

» Становище на Министерство на финансите относно прилагане на Закона за данък върху добавената стойност

» ЗАКОН ЗА КОНЦЕСИИТЕ

» ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА КОНЦЕСИИТЕ

» ЗАКОН ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

» ПРАВИЛНИК ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ

» НАРЕДБА ЗА ВЪЗЛАГАНЕ НА МАЛКИ ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ

» ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНИТЕ ПОМОЩИ

» ЗАКОН ЗА ДЪРЖАВНАТА СОБСТВЕНОСТ

» ЗАКОН ЗА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ

» ЗАКОН ЗА ФИНАНСОВОТО УПРАВЛЕНИЕ И КОНТРОЛ В ПУБЛИЧНИЯ СЕКТОР

» ЗАКОН ЗА МЕСТНОТО САМОУПРАВЛЕНИЕ И МЕСТНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

» ЗАКОН ЗА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ

» ЗАКОН ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

» ЗАКОН ЗА ПЪТИЩАТА

» ЗАКОН ЗА РЕГИОНАЛНОТО РАЗВИТИЕ

» ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВОТО И ЗАСТРОЯВАНЕТО НА СТОЛИЧНАТА ОБЩИНА

» ЗАКОН ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА

» ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 121 ОТ 31 МАЙ 2007 Г. ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ОПЕРАТИВНИТЕ ПРОГРАМИ, СЪФИНАНСИРАНИ ОТ СТРУКТУРНИТЕ ФОНДОВЕ И КОХЕЗИОННИЯ ФОНД НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ, И ПО ПРОГРАМА ФАР НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ